Aktuality

Vážení klienti,
v prípade potreby osobnej TERAPIE možnosť kontaktovať kolegu, terapeuta
GABRIEL LUKÁCS  
0948 100 229 (rýchla dostupnosť)

 

Od 01.01.2017 je ambulancia certifikovaným pracoviskom dopravnej psychológie

Otestujte sa:

Ste ohrození syndrómom vyhorenia?


Oznam pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu
na vyšetrenie je potrebné priniesť so sebou výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára STIAHNUŤ

Kalendár

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Na psychologické vyšetrenie je potrebné si priniesť:

 • doklad totožnosti - občiansky preukaz
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie od svojho všeobecného lekára, nie starší ako 2 mesiace (podľa novely vyhlášky MZ SR 229/2011 Z.z. pod číslom 105/2012 Z.z.s účinnosťou od 1.5.2012), pod výpisom zo zdravotnej dokumentácie sa rozumie súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe, ide o údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby.
  Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje:
  a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu / vrátanie detstva
  b) prehľad o doterajšej liečbe, a aktuálnej farmakoterapii
  c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  d) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.
 • okuliare, ak potrebujete


Dĺžka psychologického vyšetrenia  je približne 2 hodiny, závisí od pracovného tempa vyšetrovanej osoby.
Cena psychologického vyšetrenia je uvedená v cenníku.

Psychologické vyšetrenie zahŕňa:

 • vyplnenie čestného vyhlásenia – žiadateľom o posudok psychickej spôsobilosti
 • vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov, ktoré zahŕňa:
  vyšetrenie výkonovej kapacity (pozornosť, reakčná pohotovosť), vyšetrenie intelektovej úrovne, vyšetrenie štruktúry osobnosti, rozhovor so zameraním na anamnestické údaje (s prihliadnutím na trestnú činnosť, alkoholovú a drogovú závislosť, dokázaná a kontrolovaná abstinencia trvajúca najmenej 3 roky, poruchy a choroby)
 • vyhodnotenie výsledkov testov, rozhovoru, anamnestických dát
 • vyplnenie posudku o psychickej spôsobilosti  posudzujúcim klinickým psychológom (posudok sa vydáva v 3 vyhotoveniach, jeden pre Vašu potrebu, jeden pre Policajný zbor v mieste bydliska, jeden pre Vášho obvodného lekára)


Zákon 128/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento zákon nadobudol účinnosť 1. mája 2011.

§ 15 Zbrojný preukaz a skupiny zbrojného preukazu
(2) Zbrojný preukaz sa rozdeľuje podľa účelu používania zbrane a streliva a podľa rozsahu oprávnenia nosiť alebo držať zbraň a strelivo:
A - nosenie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
B - držanie zbrane a streliva na ochranu osoby a majetku
C - držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa osobitného predpisu
D - držanie zbrane a streliva na poľovné účely
E - držanie zbrane a streliva na športové účely
F - držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely
§ 20 Zdravotná spôsobilosť a psychická spôsobilosť
(3) Psychická spôsobilosť žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu a držiteľa zbrojného preukazu držaťalebo nosiť zbraň a strelivo sa preukazuje psychologickým posudkom o psychickej spôsobilosti, ktorý vydáva na základe výsledku psychologického vyšetrenia klinický psychológ.
(8) Postup pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie zbraní a streliva a náležitosti lekárskeho posudku a psychologického posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 28 Povinnosti držiteľa zbrojného preukazu
(5) Držiteľ zbrane kategórie A alebo zbrane kategórie B je povinný každých desať rokov podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti.
§ 72 d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2011
(1) Držiteľ zbrane kategórie A uvedenej v § 4 ods. 2 písmeno b) alebo kategórie B uvedenej v § 5 ods. 1 písm. f) je povinný prvýkrát podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa §20 ods. 3 do 30. apríla 2012, nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za stratu psychickej spôsobilosti.
(2) Držiteľ skupiny B, D, E alebo F zbrojného preukazu alebo držiteľ skupiny C zbrojného preukazu, ktorý má vydaný zbrojný preukaz na výkon oprávnenia podľa osobitného predpisu, ktorý sa do 30. apríla 2011 nepodrobil psychologickému vyšetreniu v súvislosti s vydaním zbrojného preukazu, nového zbrojného preukazu alebo v súvislosti s preskúmaním zdravotnej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, je povinný pri vydaní nového zbrojného preukazu podrobiť sa posúdeniu psychickej spôsobilosti podľa § 20 ods. 3, to neplatí pre osobu, ktorá v čase podania žiadosti dosiahla 62 rokov.


Vyhláška 229/2011 Ministerstva zdravotníctva SR z 12. júla 2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
Táto vyhláška nadobudla účinnosť 1. augusta 2011.


§ 3 Psychická spôsobilosť
(1) Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Ak sú pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa zistené kontraindikácie ustanovené v prílohe č. 4, nemožno vydať psychologický posudok osvedčujúci jeho psychickú spôsobilosť.
(2) Predmetom psychologického vyšetrenia je
a) posúdenie intelektových predpokladov, výkonových predpokladov a osobnostných predpokladov pre držanie alebo nosenie zbrane a streliva s využitím klinicko – psychologických metód, ktorými sú rozhovor, pozorovanie, anamnéza a štandardizované psychologické testy
b) identifikácia stavov a rizikových faktorov v osobnej anamnéze, rodinnej anamnéze, sociálnej anamnéze alebo zdravotnej anamnéze žiadateľa alebo držiteľa
(3) Psychologické vyšetrenie môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorá je zdravotníckym pracovníkom
(4) Žiadateľ a držiteľ preukáže posudzujúcemu psychológovi pred vykonaním psychologického vyšetrenia svoju totožnosť dokladom totožnosti. Žiadateľ a držiteľ pred vykonaním psychologického vyšetrenia predloží posudzujúcemu psychológovi čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 5
(5) Posudzujúci psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa a držiteľa prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v jeho zdravotnej dokumentácii vedenej v rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej posudzujúcim psychológom
(6) Záver psychologického vyšetrenia zaznamená posudzujúci psychológ v psychologickom posudku a do zdravotnej dokumentácie žiadateľa alebo držiteľa. Ak je žiadateľ alebo držiteľ podľa záveru psychologického vyšetrenia psychicky nespôsobilý, v zdravotnej dokumentácii žiadateľa alebo držiteľa posudzujúci psychológ uvedie aj dôvod takéhoto záveru. Psychologický posudok má rozmer 86 mm x 55 mm. Posudzujúci psychológ vydá psychologický posudok v troch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie psychologického posudku je súčasťou zdravotnej dokumentácie žiadateľa a držiteľa a jeho ďalšie dve vyhotovenia sa odovzdajú žiadateľovi alebo držiteľovi.
(7) Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia kontraindikácie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4, posudzujúci psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je psychicky spôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
(8) Ak sa psychologickým vyšetrením zistia kontraindikácie, posudzujúci psychológ v závere psychologického vyšetrenia uvedie, že žiadateľ alebo držiteľ je psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
(9) Ak je žiadateľ alebo držiteľ na základe záveru psychologického vyšetrenia uvedeného v jeho psychologickom posudku psychicky nespôsobilý na držanie alebo nosenie zbrane a streliva, možno ďalšie psychologické vyšetrenie na účel posúdenia jeho psychickej spôsobilosti vykonať najskôr po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vydania psychologického posudku o jeho psychickej nespôsobilosti na držanie alebo nosenie zbrane a streliva.
(10) Psychologický posudok obsahuje

a) meno a priezvisko posudzujúceho psychológa, miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom posudzujúci psychológ ako poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo poskytovateľa, u ktorého posudzujúci psychológ poskytuje zdravotnú starostlivosť (aj vo forme odtlačku pečiatky)
b) evidenčné číslo psychologického posudku
c) meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa, rodné číslo, miesto pobytu žiadateľa, držiteľa
d) záver psychologického vyšetrenia
e) miesto a dátum vyhotovenia psychologického posudku
f) odtlačok pečiatky a podpis posudzujúceho psychológa
(11) Posudzujúci psychológ vedie s písomným súhlasom žiadateľa alebo držiteľa osobitnú evidenciu o vydaných psychologických posudkoch, ktorá obsahuje dátum vydania psychologického posudku, meno a priezvisko žiadateľa alebo držiteľa, rodné číslo žiadateľa alebo držiteľa, evidenčné číslo psychologického posudku a záver psychologického vyšetrenia.
§ 4 Prechodné ustanovenia
Lekárske posudky a psychologické posudky vydané do 31. júla 2011 podľa doterajších predpisov sa považuje za lekárske posudky a psychologické posudky vydané podľa tejto vyhlášky.